Home > Projects > NOSTRA

The Network Of Straits (NOSTRA) project aims to study the necessary governance tools to ensure that straits across Europe are sustainably developed, and to develop their functions as gateways to hinterlands and external territories.

The project also looks at the issues of economic development, transport, tourism and biodiversity in the project areas to ensure that environmental concerns are taken into account.

By searching for ways to improve the governance between the two banks of a strait, the aim is to enable the authorities to enhance effective public policies across local, national and European levels that will both allow economic development and preserve the biodiversity.

Straits are narrow arms of the sea bordered by land which combine various geographic characteristics: they are traffic crossroads between the two banks and through this they are both maritime and terrestrial areas. In addition, they concentrate several tightly integrated issues that have to be tackled together: transport, tourism and economic development, as well as acting to preserve biodiversity and maritime safety. All project partners have the same concern of both issues: advocating the economic development of the area but with respect for the environment and the biodiversity.

Three PRiME-C partner organisations, Kent County Council and the Pas-de Calais County Council are involved with the NOSTRA project, and their roles are outlined below:

Kent County Council

The project area that is monitored by Kent County Council and the Pas-de-Calais County Council is the Dover Strait. The NOSTRA project will assist in gaining recognition of the Dover Strait’s specific characteristics as part of the European Straits Initiative. The project is expected to contribute to the sustainable development of the strait, notably through joint governance between the UK and France.

Through NOSTRA, KCC and the Pas-de-Calais County Council are ensuring the preservation of biodiversity and peoples quality of life through better planning and development of the strait’s areas through work on marine spatial planning in the NOSTRA seascapes workshop. They are also improving point-to-point maritime transport and logistics through innovative tools taking account of the strait’s stakeholder needs and commercial and environmental issues, as well as promoting economic development of common areas through close collaboration between stakeholders, and raising awareness of stakeholders that belong to the same area and developing a strait identity. Both local authorities are supporting the related actions, as identified within Dover Strait implementation plan (due to be developed during NOSTRA).

Pas-de-Calais County Council

As well as supporting the development of the Strait of Dover as outlined above, the Pas de Calais County Council is engaged in the protection of 15 zones identified as priority for local authority acquisition. Management plans are being developed for high value sites.

French Marine Protected Areas lie adjacent to UK offshore MCZ’s, and on the French side, the ‘Site des Deux Caps’, protected by the Council since the 1970s has recently won the prestigious designation “Grand Site de France” due to its varied landscape, protected biodiversity, areas of architectural and historical significance and its exceptional management of sustainability and tourism issues for all stakeholders.

Prime-C will focus on one of the issues and main risks that GSF des 2 Caps faces, i.e. a number of visitors that is higher than what its natural capacity should allow. This great fame and attractiveness threatens to damage GSF des 2 Caps. By better understanding the profile of visitors GSF des 2 Caps will be able to continue protecting the flora and fauna and respond to visitors’ expectations, especially in view of the creation of a visitor centre.

 

Project Start Date: January 2012

Project End Date: December 2014

For more information, visit the project website: www.nostraproject.eu


Het project Network Of Straits (NOSTRA; netwerk van zeestraten) bestudeert de governance-instrumenten die nodig zijn om de zeestraten in Europa op een duurzame manier te ontwikkelen en deze een toegangspoort naar achterland en externe territoria te maken.

Het project kijkt ook naar kwesties omtrent economische ontwikkeling, transport, toerisme en biodiversiteit in de projectgebieden om ervoor te zorgen dat met milieuaspecten rekening wordt gehouden.

Er wordt gezocht naar manieren om het bestuur tussen de twee oevers van een zeestraat te verbeteren om autoriteiten in staat te stellen een doeltreffend overheidsbeleid op lokaal, nationaal en Europees niveau te bewerkstelligen, dat zowel de economische ontwikkeling als behoud van de biodiversiteit zal verbeteren.

Zeestraten zijn smalle door land omgeven zeedoorgangen en combineren verschillende geografische eigenschappen: ze vormen een kruispunt van verkeer tussen de twee oevers en zijn derhalve zowel maritieme als landgebieden. Daarbij concentreren ze meerdere nauw geïntegreerde kwesties die een gezamenlijke aanpak vergen: transport, toerisme en economische ontwikkeling, en tevens het behoud van biodiversiteit en de veiligheid op zee. Alle projectpartners hebben bij deze kwesties dezelfde insteek: ze pleiten voor de economische ontwikkeling van het gebied, maar met respect voor het milieu en de biodiversiteit.

Twee partnerorganisaties van PRiME-C, de County Council van Kent en het departement Pas-de-Calais, zijn betrokken bij het NOSTRA-project. Hun rol wordt hieronder beschreven:

De County Council van Kent

Het projectgebied dat door de County Council van Kent en het departement Pas-de-Calais gecontroleerd wordt, is het Nauw van Calais. Het NOSTRA-project helpt de specifieke kenmerken van het Nauw van Calais erkenning te geven als onderdeel van het Europese Straits Initiative. De verwachting is dat het project zal bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de zeestraat, voornamelijk door gezamenlijke bestuur tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Via NOSTRA waarborgen de KCC en het departement Pas-de-Calais het behoud van biodiversiteit en kwaliteit van leven dankzij een betere planning en ontwikkeling van het gebied van de zeestraat en door tijdens de NOSTRA-workshop voor zeelandschappen aan mariene ruimtelijke planning te werken. Ook verbeteren ze maritieme transport en logistiek van punt tot punt met innovatieve hulpmiddelen die rekening houden met de behoeften van de belanghebbenden van de zeestraat en commerciële en milieuvraagstukken. Verder bevorderen ze de economische ontwikkeling van gemeenschappelijke ruimtes middels nauwe samenwerking tussen de belanghebbenden, stimuleren ze bewustwording bij belanghebbende in het betreffende gebied en ontwikkelen ze een identiteit van de zeestraat. Beide lokale overheden ondersteunen de hieraan verbonden acties, zoals omschreven in het implementatieplan van het Nauw van Calais (verder te ontwikkelen tijdens NOSTRA).

Het departement Pas-de-Calais

Naast de bovengenoemde ondersteuning bij de ontwikkeling van het Nauw van Calais, zal het departement Pas-de-Calais zich toeleggen op de bescherming van 15 voor overname door lokale overheden geïdentificeerde gebieden. Voor hoogwaardige locaties worden beheersplannen ontwikkeld.

De Franse beschermde gebieden liggen naast twee Britse beschermde zeegebieden. Aan de Franse zijde heeft de sinds de jaren 1970 door het departement beschermde ‘Site des Deux Caps’ onlangs de prestigieuze aanduiding ‘Grand Site de France’ (GSF) gekregen vanwege zijn gevarieerde landschap, de beschermde biodiversiteit, gebieden van architectonische en historische betekenis en het uitzonderlijk beheer met betrekking tot duurzaamheid en toerismekwesties voor alle belanghebbenden.

PRiME-C zal zich focussen op een van deze kwesties die het grootste risico voor GSF ‘Site des Deux Caps’ met zich meebrengt, namelijk het aantal bezoekers dat hoger ligt dan zijn natuurlijke capaciteit toestaat. Deze grote bekendheid en aantrekkelijkheid dreigt GSF ‘Site des Deux Caps’ te beschadigen. Door het profiel van de bezoekers van GSF ‘Site des Deux Caps’ beter te begrijpen kunnen flora en fauna beschermd worden terwijl aan de verwachtingen van de bezoekers voldaan wordt, met name in het licht van de oprichting van een bezoekerscentrum.

 

Startdatum van het project: Januari 2012

Einddatum van het project: December 2014

Bezoek voor meer informatie de website van het project: www.nostraproject.eu


Le projet Network Of Straits (NOSTRA) entend étudier les outils de gouvernance nécessaires pour garantir la durabilité des détroits d’Europe et élargir leurs fonctions en tant que voies d’accès vers l’arrière-pays et les territoires extérieurs.

Ce projet aborde également les questions liées au développement économique, au transport, au tourisme et à la biodiversité dans les régions concernées, afin de veiller à la prise en considération des préoccupations environnementales.

En cherchant des solutions pour améliorer la gouvernance entre les deux rives d’un détroit, l’objectif est de permettre aux autorités de renforcer l’efficacité des politiques publiques à l’échelle locale, nationale et européenne, ce qui contribue à la fois au développement économique et à la protection de la biodiversité.

Les détroits sont des bras de mer étroits bordés par des terres qui présentent plusieurs caractéristiques géographiques : ce sont des carrefours de circulation entre deux rives, ce qui leur confère les propriétés de région terrestre et maritime. Ils regroupent par ailleurs plusieurs problématiques étroitement liées qui doivent être abordées ensemble : le transport, le tourisme et le développement économique, ainsi que les actions visant à préserver la biodiversité et la sécurité maritime. Les partenaires du projet partagent tous les mêmes préoccupations quant à deux enjeux : la nécessité de développer la région sur le plan économique tout en respectant l’environnement et la protection de la biodiversité.

Deux organisations partenaires de PRiME-C, le Kent County Council et le conseil du département du Pas-de-Calais, participent au projet NOSTRA. Leurs rôles sont les suivants :

Kent County Council

La zone de projet que le Kent County Council et le conseil du département du Pas-de-Calais étudient est le pas de Calais. Le projet NOSTRA contribuera à la reconnaissance des caractéristiques particulières du pas de Calais dans le cadre de l’initiative des détroits d’Europe. Ce projet devrait contribuer au développement durable du détroit, notamment grâce à une gouvernance commune entre le Royaume-Uni et la France.

Le projet NOSTRA permet au Kent County Council et au conseil du département du Pas-de-Calais de préserver la biodiversité et la qualité de vie des habitants locaux grâce à une meilleure planification et à un meilleur développement de la région du détroit. Pour ce faire, l’atelier de NOSTRA consacré au paysage marin travaillera à l’aménagement de l’espace marin. Le KCC et le conseil du département du Pas-de-Calais entendent également améliorer la logistique et le transport maritime de point à point grâce à des outils innovants, en tenant compte des besoins des parties prenantes du détroit et des enjeux commerciaux et environnementaux. Ils mettent par ailleurs en avant le développement économique des régions communes par le biais d’une collaboration étroite entre les parties prenantes, ils sensibilisent les parties prenantes de la même région et établissent une identité propre au détroit. Les autorités locales des deux régions soutiennent les actions, identifiées dans le plan de mise en œuvre du pas de Calais (qui devrait être étoffé pendant la réalisation du projet NOSTRA).

Conseil du département du Pas-de-Calais

Outre son soutien à l’aménagement du pas de Calais comme expliqué ci-dessus, le conseil du département du Pas-de-Calais participe à la protection de 15 zones considérées comme prioritaires pour les autorités locales. Des plans d’aménagement sont élaborés pour les sites de grande valeur.

Les aires marines protégées françaises sont semblables aux zones de conservation des ressources marines (Marine Conservation Zones) proches du littoral britannique. En France, le Site des Deux-Caps, protégé par le conseil depuis les années 1970, a récemment reçu le titre prestigieux de « Grand Site de France » en raison de son paysage diversifié, de sa biodiversité protégée, de ses sites importants sur le plan historique et architectural, et de sa gestion remarquable des enjeux liés à la durabilité et au tourisme pour l’ensemble des parties prenantes.

Le cluster PRiME-C étudiera l’un des problèmes et principaux risques rencontrés par le Grand Site de France des Deux-Caps, à savoir un nombre de visiteurs plus élevé que sa capacité naturelle ne le permet. Sa grande renommée et son attrait risquent d’endommager le Gand Site de France des Deux-Caps. Grâce à une meilleure compréhension du profil des visiteurs, le Grand Site de France des Deux-Caps sera en mesure de continuer à protéger la faune et la flore et de répondre aux attentes des visiteurs, notamment avec la création d’un centre destiné aux visiteurs.

 

Date de début du projet: Janvier 2012

Date de fin du projet: Décembre 2014

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet du projet : www.nostraproject.eu


 

Close