Home > Projects > CC2150

Coastal Communities 2150 (CC2150), is a project that aims to engage local residents in areas at particular risk of climate change on the coast.

The project objectives are to:

  1. raise awareness and understanding of the long term risks and opportunities and
  2. encourage local decision-making and preparation for the future.

Through local engagement activities, pilot communities will be able to take a broad view of long term coastal changes, both positive and negative. This will facilitate communities to be more open to developing their own responses to climate change.

There are four PRiME-C partners participating in the CC2150 project: the Environment Agency, Kent County Council, Alterra, and Province of West Vlaanderen/ Co-ordination Centre of ICZM.

The project is now in its final activity phase, in which partners are carrying out community engagement in order to develop local visions and action plans in their pilot areas. Each partner has produced engagement tools and strategies, which are summarised below.

Environment Agency

Environment Agency are engaging with coastal communities in the Lewes, Newhaven, Seaford and lower Ouse regions of Sussex. A community engagement group has been set up drawing members from each of these areas. We are working with them to help raise their awareness of the current and long-term issues and opportunities that climate change and sea level rise may bring. Through a number of public events, they are helping us spread our messages to the wider community.

The EA has produced an interactive fly through of their pilot area which visualises flooding levels up to 5m above sea level.  They have also produced six adaptation concepts on the theme of climate and coastal change that are being used to start discussions on how the coast could change and the opportunities and threats that might arise as it happens.  The visualisations cover topics including letting areas flood occasionally, building higher, moving to higher ground, and using natural defences.

Kent County Council

Kent County Council is working in the Isle of Sheppey, Margate and Cliftonville and Romney Marsh. These areas range from towns and villages in low-lying rural marshes, to densely populated urban centres and are supported by a number of diverse industries and disciplines. KCC has developed a set of engagement tools to be used at events and as standalone banners to raise public awareness. These tools include a set of banners explaining likely future change, adaptation measures and local risks and opportunities; large scale satellite images of the project areas to stimulate discussion at events; postcards with artist’s impressions of how popular beaches may look in 2150; packs of Marigold seeds to give away as an example of an adaptation measure; and finally an online hub to disseminate information and gather feedback (www.kentcc2150.gov.uk).  The tools have been used at a number of successful community drop-in sessions and other community events in the project areas to promote the project.

Stichting Dienst Landbouwkunding Onderzoek

Alterra is working with the municipality of Schouwen-Duiveland to develop an engagement strategy and vision for a sustainable economic future for the town of Renesse in which water-related recreation is a major driving force. A local engagement group has been established to contribute to the coastal vision ‘Tide of the Future’ and current tourism and leisure initiatives. The group is working towards finding a common ground between recreation, safety and ecology for the future development of Renesse.  Visualisations of how land-use could be change have been produced and sustainability is addressed by using the sustainable triangle that is used by the

‘Deltraprogramma Zuid-Westelijke Delta’, that refers to the economy, ecology and climate proof aspects of our environment.

Province of West Vlaanderen and Co-ordination Centre for ICZM

The CC -ICZM in Belgium is engaging with various governmental bodies that are active in the coastal zone to develop an integrated coastal vision. They have held workshops on spatial quality and expert meetings on the development of beaches and dikes. The overall aim is to involve all stakeholders to embed principles of ICZM across all levels of society.  Their key method is an innovative workshop format called an atelier where experts from across a variety of sectors are brought together to draw, colour, design and “create” a vision of the coast.  These visions have played an integral part developing a plan for increasing the spatial quality of Belgian coast.

 

Project Start Date: January 2011

Project End Date: June 2014

For more information, visit the main project website at www.cc2150.co.uk.


Coastal Communities 2150 (CC2150; kustgemeenschappen) is een project dat zich richt op de lokale bewoners van kustgebieden met een bijzonder risico van klimaatverandering.

De doelstellingen van het project zijn:

  1.   meer bewustzijn en begrip van de risico’s en mogelijkheden op de lange termijn genereren; en
  2. lokale besluitvorming en voorbereiding op de toekomst stimuleren. Door middel van activiteiten rondom lokale betrokkenheid zullen proefgemeenschappen een brede kijk krijgen op zowel positieve als negatieve veranderingen aan de kust op lange termijn.

Dit stelt gemeenschappen in staat om zich opener op te stellen bij het ontwikkelen van hun eigen antwoorden op klimaatverandering.

Er nemen vier PRiME-C-partners deel aan het CC2150-project: de Environment Agency, de County Council van Kent, Alterra en de provincie West-Vlaanderen en het ICZM-coördinatiecentrum.

Het project bevindt zich nu in de laatste fase van activiteit, waarbij partners maatschappelijke betrokkenheid gebruiken voor de ontwikkeling van lokale visies en actieplannen in hun proefgebieden. Iedere partner heeft hiervoor hulpmiddelen en strategieën ontwikkeld, die hieronder zijn samengevat.

De Environment Agency

De Environment Agency is een samenwerking aangegaan met kustgemeenschappen in Lewes, Newhaven, Seaford en de regio’s in het lage stroomgebied van de rivier de Ouse in Sussex. Er is een speciale groep voor maatschappelijke betrokkenheid opgezet om leden uit elk van deze gebieden te werven. We werken met hen samen om bewustzijn te genereren omtrent kwesties en mogelijkheden die momenteel of op de lange termijn het gevolg (kunnen) zijn van klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. Door middel van een aantal publieke evenementen verspreiden zij onze berichten naar de bredere gemeenschap.

De EA heeft een interactieve vlucht door zijn proefgebied geproduceerd die overstromingen met niveaus tot 5 meter boven de zeespiegel visualiseert. Ook hebben ze zes aanpassingsconcepten geproduceerd die kust- en klimaatverandering als thema hebben, om discussies op gang te brengen over hoe de kust zou kunnen veranderen en welke kansen en bedreigingen hier het gevolg van zouden kunnen zijn. De visualisaties hebben betrekking op onderwerpen zoals: gebieden nu en dan laten onderlopen, hoger bouwen, naar hoger gelegen gebieden verhuizen en het gebruik van natuurlijke afweersystemen.

De County Council van Kent

De County Council van Kent is werkzaam op het Isle of Sheppey, Margate en Cliftonville en Romney Marsh. Deze gebieden variëren van dorpen en kleine steden in de laaggelegen landelijke moerassen tot dichtbevolkte stedelijke centra die door verschillende industrieën en disciplines ondersteund worden. De KCC heeft een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die tijdens evenementen en als zelfstandige banners gebruikt kunnen worden om het publiek bewuster te maken. Deze hulpmiddelen omvatten een reeks banners die mogelijke toekomstige veranderingen, aanpassingsmaatregelen en lokale risico’s en kansen uitleggen; grootschalige satellietbeelden van de projectgebieden om discussies tijdens evenementen te stimuleren; ansichtkaarten met schetsen van hoe populaire stranden er in 2150 kunnen uitzien; uit te delen pakketjes met goudsbloemzaden als voorbeeld van een aanpassingsmaatregel; en een online centrum voor het verspreiden van informatie en verzamelen van feedback (www.kentcc2150.gov.uk). De hulpmiddelen zijn in de projectgebieden op een aantal succesvolle inloopbijeenkomsten en andere gemeenschapsevenementen gebruikt om het project te promoten.

De Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

Alterra werkt met de gemeente Schouwen-Duiveland samen om een betrokkenheidsstrategie en visie voor een duurzame economische toekomst van de plaats Renesse te ontwikkelen. Watergerelateerde recreatie vormt hierin een belangrijke stuwende kracht. Er is een lokale groep voor maatschappelijke betrokkenheid opgericht om een bijdrage te leveren aan de strategische visie ‘Tij van de Toekomst’ en huidige initiatieven voor toerisme en vrijetijdsbesteding in dit kustgebied. De groep zoekt naar gemeenschappelijke raakvlakken tussen recreatie, veiligheid en milieu voor de toekomstige ontwikkeling van Renesse. Met behulp van de driehoek uit het ‘Deltaprogramma Zuid-Westelijke Delta’, waarbij gerefereerd wordt aan economische, ecologische en klimaatbestendige aspecten van onze leefomgeving, werden visualisaties geproduceerd die aantonen hoe landgebruik zou kunnen worden veranderd en duurzaamheid kan worden nagestreefd.

De Provincie West-Vlaanderen en het ICZM-coördinatiecentrum

Het ICZM-coördinatiecentrum in België werkt voor de ontwikkeling van een integrale visie samen met diverse overheidsinstanties die in de kustzone actief zijn. Er zijn workshops gehouden over ruimtelijke kwaliteit en expertmeetings over de ontwikkeling van stranden en dijken. Het algemene doel is om alle belanghebbenden te betrekken en de beginselen van ICZM in alle niveaus van de samenleving te verankeren. Hun belangrijkste methode is het atelier. Dit is een innovatieve workshop waar experts uit diverse sectoren samengebracht worden om een visie van de kust te schetsen, kleuren, ontwerpen en “creëren”. Deze visies waren een integraal onderdeel bij de ontwikkeling van een plan om de ruimtelijke kwaliteit van de Belgische kust te verbeteren.

 

Startdatum van het project: Januari 2011

Einddatum van het project: Juni 2014

Bezoek voor meer informatie de algemene website van het project op www.cc2150.co.uk


Le projet Coastal Communities 2150 (CC2150) vise à mobiliser la population locale des régions côtières particulièrement vulnérables au changement climatique.

Le projet vise à

  1. sensibiliser la population et favoriser la compréhension des risques et opportunités à long terme et
  2. encourager la prise de décision et la préparation pour l’avenir à l’échelle locale. Grâce à des activités de mobilisation locales, les collectivités pilotes pourront avoir une vue d’ensemble de l’évolution à la fois positive et négative des zones côtières à long terme.

Les collectivités seront alors mieux disposées à élaborer leurs propres réponses face au changement climatique.

Quatre partenaires de PRiME-C participent au projet CC2150 : l’Environment Agency, le Kent County Council, Alterra, ainsi que la province de Flandre-Occidentale (Flandres) et le centre de coordination pour la GIZC.

Le projet entame sa phase d’activité finale, au cours de laquelle les partenaires réalisent des activités de mobilisation des collectivités dans le but de favoriser des visions et des plans d’action locaux dans leurs régions pilotes. Chaque partenaire a mis à disposition des outils et des stratégies de mobilisation repris ci-dessous.

Environment Agency

l’Environment Agency travaille de concert avec les collectivités côtières de Lewes, Newhaven, Seaford et autres régions du Sussex situées en dessous d’Ouse. Un groupe de mobilisation des collectivités rassemble des membres de chacune de ces régions. Nous travaillons à leurs côtés pour sensibiliser la population aux problématiques et opportunités actuelles et futures liées au changement climatique et à l’élévation du niveau de la mer. Elles organisent plusieurs événements publics qui nous permettent de diffuser nos messages auprès de la communauté au sens large.

L’Environment Agency a organisé un survol interactif de sa région pilote, ce qui a permis de visualiser des niveaux d’inondation jusqu’à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle a également réalisé six concepts d’adaptation sur le thème du changement climatique et côtier. Ces concepts ont permis de lancer un débat sur la manière dont le littoral pourrait changer et sur les opportunités et menaces qui pourraient découler de ces changements. Les visualisations abordent divers sujets, notamment permettre l’inondation des régions de temps à autre, construire des habitations plus en hauteur, déménager sur les hauteurs et utiliser des protections naturelles.

Kent County Council

Le Kent County Council (KCC) travaille sur les régions de l’île de Sheppey, de Margate, Cliftonville et Romney Marsh. Ces régions vont des villes et villages dans les bas marais ruraux, aux centres urbains densément peuplés, et sont soutenues par plusieurs disciplines et secteurs industriels. Le KCC a élaboré une série d’outils de mobilisation utilisés lors d’événements et comme bannières autonomes pour sensibiliser la population. Ces outils comprennent un ensemble de bannières qui explique les changements probables pour l’avenir, les mesures d’adaptation et les opportunités et risques à l’échelle locale ; des images satellites à grande échelle des régions concernées par le projet afin d’encourager les débats lors des événements ; des cartes postales de vues d’artiste montrant le taux de popularité des plages en 2150 ; des sachets de graines de fleurs de souci à distribuer comme exemple d’une mesure d’adaptation ; et, enfin, une plateforme en ligne pour diffuser des informations et recueillir l’avis de la population (www.kentcc2150.gov.uk). Ces outils ont été utilisés avec succès lors de plusieurs sessions d’information communautaires et autres événements visant à promouvoir le projet dans les régions concernées.

Stichting Dienst Landbouwkunding Onderzoek (université de Wageningue)

Alterra travaille en collaboration avec la municipalité de Schouwen-Duiveland à l’élaboration d’une stratégie de mobilisation et d’une vision pour un avenir économique durable pour la ville de Renesse qui dépend fortement des loisirs aquatiques. Un groupe de mobilisation local a été créé pour contribuer à la vision côtière intitulée « la vague de l’avenir » et aux initiatives actuelles portant sur les loisirs et le tourisme. Le groupe souhaite trouver un juste équilibre entre les loisirs, la sécurité et l’écologie pour l’avenir de Renesse. Des visualisations sur la manière dont l’utilisation des terres pourrait évoluer ont été produites et la durabilité est prise en considération à l’aide du triangle de durabilité utilisé par le « Deltraprogramma Zuid-Westelijke Delta » qui traite des aspects économiques, écologiques et à l’épreuve du changement climatique de notre environnement.

La province de Flandre-Occidentale (Flandres) et le centre de coordination pour la GIZC

En Belgique, le centre de coordination pour la GIZC travaille avec plusieurs organisations gouvernementales actives dans la région du littoral afin d’élaborer une vision côtière intégrée. Ils ont organisé des ateliers sur la qualité de l’espace et des réunions entre experts sur l’aménagement des plages et des digues. L’objectif global est de mobiliser l’ensemble des parties prenantes pour intégrer les principes de GIZC à tous les échelons de la société. Leur principale méthode est un format d’« atelier » innovant où des experts de différents secteurs se réunissent dans le but d’esquisser, de mettre en couleurs, de concevoir et de « créer » une vision du littoral. Ces visions ont joué un rôle essentiel dans l’élaboration d’un plan pour améliorer la qualité de l’espace du littoral belge.

 

Date de début du projet: Janvier 2011

Date de fin du projet: Juin 2014

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web principal du projet : www.cc2150.co.uk


Close