Home > Projects > Arch Manche
Arch-Manche

The Arch Manche project aims to establish the value of using the rich archaeological, artistic and maritime heritage of the 2 seas area as a resource to support the understanding of long-term coastal change and its impact on human settlement.

Studying this data will allow partners to understand the ways in which we have adapted to climate change in the past and feed in to work on planning sustainable policies in ICZM, reacting to forecast increases in coastal flooding and erosion around the English Channel and North Sea.

The project partners analyse and date archaeological features and deposits and combine this data with artistic representations. Results data will be valuable for a wide variety of stakeholders including coastal managers and engineers, planning authorities, scientific research groups, museums, art galleries and educators who are engaged in climate change debates.

Maritime Archaeology Trust (formerly The Hampshire and Wight Trust for Maritime Archaeology – HWTMA) are lead partners on this project, and their aims and outputs are detailed below:

Maritime Archaeology Trust

The main outputs for this project will be a best practice guide and presentational material, designed to inform professionals on how the resources can be used in future management of coastal areas. The project has three activities with an overarching communication objective to disseminate progress and results to a broad audience through a variety of materials. The first activity looks at archaeological evidence and how this can contribute towards a better understanding of coastal climate change. Activity 2 aims to do the same, but using historic artwork, maps and charts, as well as photographs and postcards of coastlines instead of archaeology.

The third activity seeks to present the results from Activities 1 and 2 using GIS software to allow full sharing of datasets and results between the project partners, and presentation materials developed in order to demonstrate coastal change using the scientific data. These will include 2D and 3D images of individual sites at different periods in time to show how the coastline has changed. The purpose of these materials is to inform coastal planners and managers on how archaeology and art can be used as a resource to further our understanding of coastal climate change and inform on future management policies.

 

Project Start Date: November 2011

Project End Date: September 2014

For more information, visit the project website: www.archmanche.hwtma.org.uk


Het Arch-Manche-project tracht de waarde van het rijke archeologische, artistieke en maritieme erfgoed van het 2 Zeeën-gebied te gebruiken als een bron om de veranderingen aan de kust en de hieruit voortkomende gevolgen op het woongebied te begrijpen.

Bestudering van deze gegevens biedt de partners inzicht in de manieren waarop we ons in het verleden aan klimaatverandering hebben aangepast. Ze kunnen dit inzicht meenemen in de planning van een duurzaam beleid voor ICZM en zo voorspellend reageren op de toename van overstromingen en erosie rond het de kusten van het Kanaal en de Noordzee.

De projectpartners analyseren en dateren archeologische kenmerken en afzettingen en combineren deze gegevens met artistieke voorstellingen. De resultaten en gegevens zullen waardevol zijn voor een breed scala belanghebbenden, zoals kustbeheerders en ingenieurs, planningsautoriteiten, wetenschappelijke onderzoeksgroepen, musea, kunstgalerijen, en opvoeders die betrokken zijn bij het ​​debat over klimaatverandering.

De Maritime Archaeology Trust (voorheen bekend als The Hampshire and Wight Trust for Maritime Archaeology – HWTMA) is de leidende partner van dit project, en hun doelstellingen en uitwerkingen worden hieronder weergegeven:

De Maritime Archaeology Trust

De belangrijkste uitwerkingen van dit project zullen een gids met beste praktijken en presentatiemateriaal zijn, ontworpen om professionals te informeren over de manier waarop hulpbronnen kunnen worden gebruikt bij toekomstig beheer van kustgebieden. Het project bestaat uit drie activiteiten met een overkoepelende communicatiedoelstelling om voortgang en resultaten aan een breed publiek te verspreiden door middel van een verscheidenheid aan materialen. De eerste activiteit bekijkt het archeologisch bewijsmateriaal en hoe dit kan bijdragen aan een beter begrip van klimaatverandering in kustgebieden. De tweede activiteit streeft hetzelfde na, maar gebruikt historische kunstwerken, kaarten en grafieken, evenals foto’s en ansichtkaarten van kustlijnen in plaats van archeologie.

De derde activiteit zoekt naar een mogelijkheid om resultaten van de eerste en de tweede activiteit via GIS-software te presenteren en alle gegevensbestanden en resultaten met de projectpartners te delen, evenals de presentatiematerialen die ontwikkeld zijn om de kustverandering te demonstreren met behulp van de wetenschappelijke gegevens. Deze zullen onder andere 2D- en 3D-afbeeldingen van afzonderlijke plaatsen in verschillende tijdsperioden bevatten om aan te tonen hoe de kust veranderd is. Het doel van al deze materialen is om kustplanners en -beheerders te laten zien hoe archeologie en kunst kunnen worden gebruikt om een beter inzicht te bieden in klimaatverandering in kustgebieden en om te informeren over toekomstige beleid.

 

Startdatum van het project: November 2011

Einddatum van het project: September 2014

Bezoek voor meer informatie de website van het project: www.archemanche.hwtma.org.uk

 


L’objectif du projet Arch Manche est de déterminer la valeur du riche patrimoine maritime, artistique et archéologique de la région des 2 Mers en tant que ressource pour favoriser une meilleure compréhension de l’évolution du littoral à long terme et de son impact sur l’habitat humain.

L’étude de ces données permettra aux partenaires de comprendre comment nous nous sommes adaptés au changement climatique par le passé et de concevoir des politiques durables en matière de GIZC pour contrer les inondations plus fréquentes et l’érosion croissante des côtes qui bordent la Manche et la mer du Nord.

Les partenaires du projet analysent et datent les éléments et dépôts archéologiques et combinent ces données avec des représentations artistiques. Les résultats seront précieux pour un large éventail de parties prenantes, dont les ingénieurs et gestionnaires côtiers, les autorités chargées de la planification, les groupes de recherche scientifique, les musées, les éducateurs et galeries d’art impliqués dans les débats sur le changement climatique.

Le Maritime Archaeology Trust (anciennement connu sous le nom de Hampshire and Wight Trust for Maritime Archaeology – HWTMA) est un partenaire principal de ce projet, et ses objectifs et résultats sont les suivants :

Maritime Archaeology Trust

Ce projet produira en premier lieu un guide des pratiques d’excellence et du matériel de présentation conçus pour informer les professionnels sur la manière d’utiliser les ressources dans la gestion future des zones côtières. Le projet compte trois activités tournant autour d’un objectif de communication global visant à diffuser les progrès et résultats obtenus auprès d’un large public par différentes méthodes. La première activité consiste à examiner les preuves archéologiques et à déterminer la manière dont elles pourraient nous aider à mieux comprendre le changement climatique du littoral. L’activité 2 poursuit le même objectif, mais au lieu d’utiliser l’archéologie, elle étudiera des œuvres d’art historiques, des cartes et des graphiques, ainsi que des photographies et des cartes postales représentant le littoral.

La troisième activité consiste à présenter les résultats des activités 1 et 2 grâce à un logiciel SIG, afin d’assurer un partage des ensembles de données et les résultats obtenus entre les partenaires du projet. Du matériel de présentation conçu dans le but de démontrer le changement du littoral à l’aide de données scientifiques sera également présenté. Cette troisième activité proposera des images 2D et 3D de divers sites, prises à différentes époques pour montrer les changements qui affectent le littoral. L’objectif est d’informer les responsables de la planification et de l’aménagement du littoral sur la manière d’utiliser l’archéologie et l’art comme ressources pour approfondir notre connaissance du changement climatique en milieu côtier, ainsi que de communiquer sur les nouvelles politiques de gestion.

Date de début du projet: Novembre 2011

Date de fin du projet: Septembre 2014

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet du projet: www.archemanche.hwtma.org.uk


Close