Home > About

The Partnering for Risk Management and Engagement on the Coast (PRiME-C) cluster partners recognise that coastal zones are under continuous and increasing pressure on account of population density and the wealth of coastal resources.

Many sectors are competing within this vital space while experiencing stalled socio-economic growth.  In addition, the 2 Seas region is being impacted by coastal and climate change and their associated risks (such as rising sea levels, extreme weather, flooding and changing habitats).  The PRiME-C cluster will address these issues by capitalising on the learning and experiences from nine INTERREG projects to identify effective risk management strategies within the context of Integrated Coastal Zone Management (ICZM).  Through participation in INTERREG projects, the PRiME-C partners (eight ‘Formal’ and two ‘Associated’) have gained valuable practical knowledge in a range of environmental and sustainability issues in coastal areas across France, Belgium, the Netherlands and the UK.  ICZM principles suggest that if these experiences were consolidated and best practices adopted holistically then the 2 Seas region will be better placed to reduce its exposure to risks and increasingly realise opportunities.

In support of Priority 2 of the 2 Seas Programme and EU proposals for marine spatial planning, this cluster will consolidate partner experience in economic, social and environmental sustainability on the coast, resulting in an inclusive approach to risk management. Through their projects, partners have also developed wide reaching and effective engagement techniques for the involvement of coastal stakeholders in risk management and planning.   PRiME-C will consolidate, valorise and disseminate learning from these projects to develop comprehensive risk management practices and identify gaps for the development of future effective policies and approaches to ICZM.  The PRiME-C partnership has strong geographical coverage, topical expertise and both horizontal and vertical cross-sector networks through which results will be capitalised.

Cluster activity will begin 1/1/2014 in order for all participating projects to have reached a point where results have been achieved and are able to be capitalised on. In Phase 1, PRiME-C will produce replicable best practice tools and techniques for professionals and non-professionals to address these issues by assimilating partner experiences in coastal risk management.  This will be achieved through local events, academic reviews and cluster workshops and the results will be widely disseminated through partner networks, a thematic event and publication.

In Phase 2, partners will review and evaluate the cluster results to identify gaps for future development and policy.  This will be achieved through undertaking pilot actions identified in Phase 1, the undertaking of research and case studies, and the development of a cross-border network of experts in ICZM.  Results will be disseminated in a final seminar and through the production of policy guidance.

The target groups who will benefit are current and future coastal stakeholders, including businesses, communities and decision makers on coastal risk management issues across Europe.  Through this cluster these target groups will have access to wide ranging expertise in the practical and scientific understanding of risk management as well as best practice engagement mechanisms and tools which have been developed to support ICZM.

PRiME-C therefore contributes to the 2 Seas Programme priorities to create an economically competitive, attractive and accessible area, promote and enhance a safe and healthy environment, and improve quality of life along our coast line.  The cross-border value of PRiME-C will be results that are replicable across the 2 Seas region and the building of an evidence base for European policy development into the future, supporting European Directives such as Europe 2020, the EU Strategy on Adaptation to Climate Change, and the draft framework for maritime spatial planning and ICZM.


De partners van Partnering for Risk Management and Engagement on the Coast (PRiME-C; Partnerschap voor risicomanagement en betrokkenheid bij de kust) erkennen dat kustgebieden onder een continue en toenemende druk staan als gevolg van de bevolkingsdichtheid en de rijkdom van de natuurlijke hulpbronnen van kustgebieden.

Veel sectoren gaan binnen deze vitale ruimte de concurrentie aan en ervaren tegelijkertijd een stagnerende sociaal-economische groei. Daarnaast wordt de 2 Zeeën-regio beïnvloed door kust- en klimaatverandering en de bijbehorende risico’s (zoals een stijgende zeespiegel, extreme weersomstandigheden, overstromingen en veranderende habitats). Het PRiME-C-cluster zal deze kwesties aanpakken door de opgedane kennis en ervaringen van negen INTERREG-projecten te benutten en op basis daarvan effectieve strategieën voor risicomanagement te identificeren binnen de context van Integrated Coastal Zone Management (ICZM; Geïntegreerd beheer van kustgebieden). De PRiME-C-partners (acht ‘formele’ en twee ‘geassocieerde’) hebben door deelname aan INTERREG-projecten waardevolle en praktische kennis opgedaan over een reeks van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken in kustgebieden door heel Frankrijk, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De ICZM-principes suggereren dat wanneer deze ervaringen geconsolideerd zouden worden en de beste praktijken als geheel aangenomen zouden worden de 2 Zeeën-regio beter in staat zal zijn om de blootstelling aan risico’s te verminderen en in toenemende mate mogelijkheden te realiseren.

Ter ondersteuning van Prioriteit 2 van het 2 Zeeën-programma en de EU-voorstellen voor maritieme ruimtelijke planning zal dit cluster ervaringen van partners met betrekking tot economische, sociale en ecologische duurzaamheid consolideren om tot een alomvattende aanpak voor risicomanagement te komen. Partners hebben door middel van hun projecten verreikende en effectieve technieken ontwikkeld om belanghebbenden in het kustgebied bij het risicomanagement en de planning te betrekken. PRiME-C zal alles wat van deze projecten wordt geleerd consolideren, valoriseren en verspreiden om uitgebreide praktijken voor risicomanagement te ontwikkelen en hiaten te identificeren voor de ontwikkeling van toekomstige effectieve beleidslijnen en benaderingen voor het ICZM. Het partnerschap van PRiME-C heeft een grote geografische dekking, actuele kennis en sectoroverschrijdende horizontale en verticale netwerken via welke de resultaten benut zullen worden.

De clusteractiviteit zal op 1/1/2014 beginnen omdat de deelnemende projecten dan een punt bereikt zullen hebben waarop resultaten behaald zijn en benut kunnen worden. In fase 1 zal PRiME-C reproduceerbare hulpmiddelen en technieken voor beste praktijken produceren waarmee professionals en niet-professionals dergelijke kwesties kunnen aanpakken door assimilatie van de ervaringen van partners met betrekking tot risicomanagement in kustgebieden. Dit zal bereikt worden door middel van lokale evenementen, wetenschappelijke onderzoeken en cluster-workshops, en de resultaten zullen wijd verspreid worden via partnernetwerken, een thematisch evenement en publicatie.

In fase 2 zullen partners de resultaten van het cluster onderzoeken en evalueren om hiaten te identificeren voor toekomstige ontwikkeling en beleidslijnen. Dit zal bereikt worden door de uitvoering van de in fase 1 geïdentificeerde proefprojecten, de uitvoering van onderzoeken en casestudies, en de ontwikkeling van een grensoverschrijdend netwerk van experts in ICZM. De resultaten zullen verspreid worden tijdens een laatste seminar en via de productie van beleidsrichtlijnen.

De doelgroepen die hiervan zullen profiteren, zijn de huidige en toekomstige belanghebbenden in kustgebieden, waaronder Europese bedrijven, gemeenschappen en beleidsmakers inzake kwesties omtrent risicomanagement in kustgebieden. Via dit cluster krijgen deze doelgroepen toegang tot uitgebreide expertise in de praktische en wetenschappelijke kennis van risicomanagement, evenals de betrokkenheidsmechanismen en -hulpmiddelen voor de beste praktijken die ontwikkeld zijn om ICZM te ondersteunen.

PRiME-C draagt op deze wijze bij aan de prioriteiten van het 2 Zeeën-programma om een economisch competitief, aantrekkelijk en toegankelijk gebied te creëren, een veilige en gezonde omgeving te bevorderen en versterken, en om de kwaliteit van leven langs onze kustlijn te verbeteren. De grensoverschrijdende waarde van PRiME-C is gelegen in resultaten die over de hele 2 Zeeën-regio reproduceerbaar zijn en de aanleg van een empirische basis voor de ontwikkeling van toekomstig Europees beleid dat Europese richtlijnen als Europa 2020, de EU-strategie inzake de aanpassing aan klimaatverandering, het ontwerpkader voor maritieme ruimtelijke ordening en ICZM onderschrijft.


Les partenaires du cluster PRiME-C (Partenariat pour la gestion des risques et la participation des acteurs sur le littoral) reconnaissent que les zones côtières font l’objet d’une pression croissante et continue en raison de la densité de la population et de la richesse des ressources côtières.

De nombreux secteurs sont en concurrence dans cet espace vital, mais sont au point mort en termes de croissance socio-économique. La région des 2 Mers souffre par ailleurs des changements climatiques et côtiers et des risques associés (tels que l’élévation du niveau de la mer, les conditions météorologiques extrêmes, les inondations et la transformation des habitats). Le cluster PRiME-C abordera ces différents thèmes en exploitant les connaissances et expériences découlant de neuf projets INTERREG afin de définir des stratégies efficaces de gestion des risques dans le contexte d’une gestion intégrée des zones côtières (GIZC). En participant aux projets INTERREG, les partenaires du cluster PRiME-C (huit « officiels » et deux « associés ») ont acquis des connaissances pratiques précieuses sur une série de questions d’environnement et de durabilité dans les zones côtières françaises, belges, néerlandaises et britanniques. Selon les principes de GIZC, si ces expériences étaient consolidées et que des pratiques d’excellence étaient adoptées de manière globale, la région des 2 Mers serait mieux à même de réduire son exposition aux risques et de tirer davantage parti des opportunités qui s’offrent à elle.

Pour appuyer la Priorité 2 du Programme des 2 Mers et les propositions de l’UE pour la planification de l’espace maritime, ce cluster consolidera l’expérience des partenaires en matière de durabilité environnementale, sociale et économique sur les côtes, afin d’élaborer une approche globale de la gestion des risques. Dans le cadre de leurs projets, les partenaires ont également élaboré des techniques de mobilisation efficaces et de grande envergure pour que les parties prenantes des zones côtières participent à la planification et à la gestion des risques. PRiME-C consolidera, valorisera et diffusera les connaissances acquises dans le cadre de ces projets, afin de mettre au point des pratiques de gestion des risques et d’identifier les lacunes, ce qui permettra d’élaborer de nouvelles approches et politiques de GIZC efficaces. Le partenariat PRiME-C possède une couverture géographique solide, une expertise spécialisée et des réseaux intersectoriels à la fois verticaux et horizontaux, grâce auxquels les résultats seront capitalisés.

L’activité du cluster débutera le 1er janvier 2014, afin que tous les projets impliqués aient atteint des résultats et que ces derniers puissent être mis à profit. Dans le cadre de la phase 1, PRiME-C proposera des outils et techniques relatifs aux pratiques d’excellence, que les professionnels et non-professionnels pourront reproduire afin d’aborder ces problématiques via l’assimilation des expériences de leurs partenaires en matière de gestion des risques côtiers. À cette fin, des événements locaux, ainsi que des revues académiques, des ateliers de cluster et les résultats des projets seront largement diffusés à l’aide des réseaux des partenaires, d’une publication et d’un événement thématique.

Lors de la phase 2, les partenaires analyseront et examineront les résultats du cluster afin d’identifier les lacunes à combler en vue d’une évolution et d’une politique futures. Les actions pilotes énoncées dans la phase 1, les recherches, les études de cas et la création d’un réseau transfrontalier d’experts en GIZC permettront d’y parvenir. Les résultats seront diffusés lors d’un séminaire de clôture et via l’élaboration d’orientations politiques.

Les groupes cibles qui en bénéficieront sont les parties prenantes des zones côtières d’aujourd’hui et de demain, à savoir les entreprises, les communautés et les décideurs qui travaillent sur les problématiques de la gestion des risques dans les zones côtières en Europe. Grâce à ce cluster, les groupes cibles en question auront accès à une réelle expertise s’agissant de la compréhension pratique et scientifique de la gestion des risques, ainsi qu’à des outils et mécanismes de mobilisation de pratiques d’excellence, spécialement conçus pour soutenir la GIZC.

PRiME-C contribue donc à la réalisation des priorités du programme des 2 Mers, qui vise à créer une zone accessible, attrayante et compétitive sur le plan économique, à promouvoir et valoriser un environnement sain et sûr et à améliorer la qualité de vie le long de notre littoral. La valeur transfrontalière de PRiME-C se traduira par des résultats reproductibles dans la région des 2 Mers et par la création d’une base de données qui servira à l’élaboration de politiques européennes dans l’avenir, en soutenant des directives européennes telles qu’Europe 2020, la stratégie européenne d’adaptation au changement climatique, et le projet de cadre pour la planification de l’espace maritime et la GIZC.


 

Close